Højdekurver for området

Lokalplaner og byplanvedtægter

Der er ca. 100 lokalplaner og byplanvedtægter (tidligere lokalplaner) i Hørsholm Kommune.Lokalplaners retsvirkning

I områder, der er omfattet af en lokalplan, skal planens bestemmelser overholdes for alle ejendomme. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte også ved ejerskifte. Der kan i nogle tilfælde dispenseres fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis det ikke strider mod lokalplanens principper. For områder, hvor der ikke er lokalplaner, kan der være byplanvedtægter eller servitutter, der skal overholdes.